Our vision

The mission of INPROGRESS is to provide clients with the best practices, management standards and solutions based on proven knowledge in the field of organization management, in particular in the field of project, program and portfolio management, risk, change and team management, in accordance with the principles of the implemented ISO 9001: 2015 standard. .

Nasze wartości

Wartości firmy obejmują takie prowadzenie działalności gospodarczej, które generuje zakładane przychody w sposób etyczny, inwestując w rozwój pracowników, ustawicznie dążąc do ciągłego rozwoju, przy założeniu, iż o wyniku finansowym decyduje zadowolenie odbiorców.

Nasze cele

Celem głównym firmy INPROGRESS w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzymuje konkretną usługę z zakresu organizacji profesjonalnych szkoleń z zakresu zarządzania – zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, określonym terminem przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.

Satysfakcja klienta

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów oraz innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością, a także w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, Spółka ustaliła i przyjęła poniższe Strategiczne Cele Jakościowe:

  1. oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
  2. odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług firmy, ale również tematyka i sposób realizacji, decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
  3. najwyższy poziom świadczonych usług pozwala Spółce na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
  4. tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez Spółkę następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów,
  5. ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
  6. ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników i trenerów Spółki,
  7. ciągłą poprawę jakości realizowanych usług, wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost innowacyjności Firmy poprzez systematycznie unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji oraz metod kształcenia,
  8. minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki i przyjętych dla niej Celów działania.

Polityka jakości

Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika i trenera Spółki, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych.
Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Prezes Spółki zapewnia, że:

jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych.
Realizacja niniejszej Polityki Jakości opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach oraz kluczowych współpracownikach Firmy.